Voor 16:00 besteld, vandaag verstuurd
Gratis verzending vanaf €50

Algemene voorwaarden

1.Toepassing

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  'Koper'
  Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mistervoetbal in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  'Consument Koper'
  Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Mistervoetbal in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  'Producten'
  Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mistervoetbal alsmede op alle met Mistervoetbal aangegane overeenkomsten.

  3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

  4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

  5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mistervoetbal is ingestemd.

  6. De internetsites van Mistervoetbal richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

  7. Mistervoetbal behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

  8. Door het gebruik van de internetsites van Mistervoetbal en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

  9. Mistervoetbal is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Mistervoetbal is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

  2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

  3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

  4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Mistervoetbal via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Mistervoetbal ontvangen.
  - de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Mistervoetbal uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  - de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  - een offerte is door de Koper getekend en door Mistervoetbal ontvangen ingeval door Mistervoetbal een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

  5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mistervoetbal herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mistervoetbal de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

  6. Koper en Mistervoetbal komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mistervoetbal gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

  7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mistervoetbal garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 2. Indien Mistervoetbal niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De Koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Mistervoetbal.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  3. De Koper is de prijs verschuldigd die Mistervoetbal in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mistervoetbal worden gecorrigeerd.

  4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland en België gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

  5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mistervoetbal.

4. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  - Vooruitbetaling
  - Creditcard (VISA, Mastercard)
  - iDeal


In de Toekomst kan Mistervoetbal andere betaalmethoden toevoegen. Dit zal kenbaar worden op de internetsite.

 1. Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.

  3. In het geval door Mistervoetbal een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

  4. Indien gekozen wordt voor een betaling met creditcard dan zijn de voorwaarden hierop van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Mistervoetbal is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

  5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

  6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mistervoetbal, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen op de internetsite worden zo snel mogelijk afgehandeld en afgeleverd. Zo streeft Mistervoetbal ernaar om alle bestellingen die voor 16.00 geplaatst zijn diezelfde dag te versturen. Hoewel dit het streven is, is dit slechts een indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Na ontvangst van de bestelling is de uiterste leveringstermijn 30 dagen. Mistervoetbal kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mistervoetbal streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

  3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Mistervoetbal de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

 3. Vanaf het moment dat de te leveren producten afgeleverd zijn op het door de koper aangegeven adres gaat het volledige risico over op de koper.

  5. Afwijkende voorwaarden kunnen gelden bij leveringen in het buitenland.

  6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Mistervoetbal het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. Klachten en gebreken 

 1. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Mistervoetbal ter kennisgeving worden gebracht.
  De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
  2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Mistervoetbal is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

7. Inruilen en garantie

 1. Binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product mag en kan de consument Koper zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Dit kan alleen wanneer het product compleet, onbeschadigd, in de originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. In dit geval kan er na overleg met Mistervoetbal aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Toegevoegd bij de retourzending dienen alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen te worden.

 2. Mistervoetbal is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 3. Het is niet mogelijk om producten in te ruilen waar uitsluitend op verzoek van de koper door Mistervoetbal voor de koper producten worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper.

  4. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

 

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Mistervoetbal is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

  2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantietermijn en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Mistervoetbal geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Mistervoetbal in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

  2. Mistervoetbal is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Mistervoetbal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

  3. Indien Mistervoetbal om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mistervoetbal of de fabrikant zijn verricht;
  - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  - Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  5. De Koper is gehouden Mistervoetbal te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mistervoetbal zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

  6. Het is mogelijk dat Mistervoetbal op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Mistervoetbal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

  7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

  8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Mistervoetbal streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

  9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Mistervoetbal.

10. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Mistervoetbal, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

  3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mistervoetbal.
  (© 2021 Mistervoetbal)

  4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mistervoetbal, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 1. Mistervoetbal zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

  2. Mistervoetbal neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. Recht en toepassing

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mistervoetbal, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

 

13. Geschillen en beslechting

 1. Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Mistervoetbal aan deze keuze gebonden. Wanneer Mistervoetbal dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Mistervoetbal schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Mistervoetbal de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

Algemene voorwaarden Mistervoetbal, 1 Januari 2023

Voor 16:00 besteld, vandaag verstuurd
Gratis verzending vanaf €50